Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Νομοθεσία συμβούλου
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασία ένταξης
Σχέδιο προκήρυξης
Σχέδιο περ. διακήρυξης
Σχέδιο σύμβασης
Οδηγοί υλοποίησης
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις Δήμου
Συχνές ερωτήσεις

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Υποστήριξη/Συχνές ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι οι «Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα»;

Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα είναι η συνεργασία των δημόσιων φορέων με τους ιδιωτικούς, με στόχο την υλοποίηση ενός έργου. Οι συνεργασίες αυτές αποσκοπούν στον σχεδιασμό: της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της διαχείρισης, της λειτουργίας, της ανακαίνισης ή συντήρησης έργων και υποδομών, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών σε διαφόρους τομείς της οικονομίας.

Τα έργα ΣΔΙΤ μπορεί να είναι ανταποδοτικά ή μη ανταποδοτικά. 
Το συγκεκριμένο site σχεδιάστηκε για να υποβοηθήσει τους Δήμους στη διαδικασία αυτή.  
Για το λόγο αυτό περιλαμβάνει και πληροφορίες που αφορούν και σχετικές διαδικασίες συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα πέραν των προβλέψεων του νόμου 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, πολλές από τις οποίες εφαρμόζονται από τούς Δήμους και σήμερα όπως π.χ. οι μισθώσεις κλπ.

 Πως μπορεί ένας Δήμος να ξεκινήσει ένα έργο;

Ένα έργο ΣΔΙΤ ξεκινάει συνήθως από την επεξεργασία μιας ιδέας που μπορεί να έχει σχέση, με την εξυπηρέτηση των πολιτών του δήμου, με την αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων του δήμου και με την αύξηση των εσόδων του, με την ανάπτυξη της περιοχής και της επιχειρηματικότητας, με την δημιουργία υποδομών κ.λ.π. Είναι επιθυμητό, το προγραμματιζόμενο έργο, να συμβάλει στην ανάπτυξη τόσο της επιχειρηματικότητας της περιοχής, όσο και να ταιριάζει με τη φυσιογνωμία της και τα τοπικά χαρακτηριστικά της.  

Οι βασικοί Τομείς υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ βρίσκονται στη περιοχή Ενημέρωση του site.
Η ιδέα αυτή αποτυπώνεται στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη Διαδικασία ένταξης στην περιοχή Υποστήριξη του site.
Επίσης στο site είναι αναρτημένοι και πρότυποι ΟΔΗΓΟΙ ενημέρωσης για ορισμένες κατηγορίες έργων, στους οποίους μπορούν να  αποσαφηνιστούν αρκετά σημεία της προσυμβατικής διαδικασίας και της ωριμότητας της πρότασης.

Πως θα βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για τις μελέτες;

Οι πόροι για την προσυμβατική διαδικασία μπορούν να αναζητηθούν στους ιδίους πόρους του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Το ερωτηματολόγιο που αναφέρεται παραπάνω (και ουσιαστικά είναι ένα τεχνικό δελτίο έργου), σε συνδυασμό με βασικές προβλέψεις των οδηγών εφαρμογής,  αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση υπαγωγής και χρηματοδότησης του δήμου από το πρόγραμμα Θησέας.

 Πως συνεχίζεται η διαδικασία;

Το ερωτηματολόγιο, στην περίπτωση αναζήτησης πόρων από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ,  μετά την υποβολή του εξετάζεται από την ομάδα εργασίας του ΥΠΕΣΔΔΑ και εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Η έγκριση αφορά στη χρηματοδότηση του δήμου, για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου που θα εκπονήσει τις σχετικές μελέτες και με την κατανομή της χρηματοδότησης σε Α και Β φάση.

Σημειώνεται πώς η ομάδα στήριξης για τα έργα ΣΔΙΤ που λειτουργεί στο ΥΠΕΣ, μπορεί να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες στους ΟΤΑ, είτε ο Δήμος έχει λάβει ενίσχυση από το ΥΠΕΣ, είτε χρηματοδοτεί το έργο από ιδίους πόρους.

 Τι πρέπει να προσεχθεί κατά την φάση υποβολής του ερωτηματολόγιου;

Αφορά στο Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Στην περίπτωση που ο δήμος συμμετέχει στη σύμπραξη με την συμβολή περιουσιακού του στοιχείου όπως κάποια έκταση, οικόπεδο κλπ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης αυτής και στις προβλεπόμενες χρήσεις γης. Οι μη συμβατές με το επιδιωκόμενο έργο, χρήσεις γης μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά ή ακόμη και να ματαιώσουν το  έργο.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει μια μελέτη;

Η μελέτη συνήθως περιλαμβάνει αναλυτικό master plan, επιχειρησιακό σχέδιο και οικονομικοτεχνική μελέτη τα οποία περιλαμβάνουν, παρουσίαση του φορέα, αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου έργου και των χαρακτηριστικών του, σκοπιμότητα υλοποίησης, ενδεικτικό προϋπολογισμό, ανάπτυξη σεναρίων βιωσιμότητας, πιθανώς επιλογή πρωτεύοντος σεναρίου, σενάρια ευαισθησίας, ανάλυση κινδύνων,  διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος, πιθανές ενέργειες ωρίμανσης κλπ. Η μελέτη πρέπει να καταλήγει σε πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο που θα ακολουθηθεί κατά την διακήρυξη του κυρίως έργου ή τουλάχιστον σε εναλλακτικές προτάσεις σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο.

 Πως γίνεται η Επιλογή Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας και με ποιο Θεσμικό Πλαίσιο

Α) Ποιές είναι οι διαδικασίες πρόσληψης συμβούλου προσυμβατικής;
 
Ο τεχνικός σύμβουλος προσλαμβάνεται μετά από προκήρυξη. Σχέδιο Προκήρυξης είναι αναρτημένο στη περιοχή Υποστήριξη του site. Ο ίδιος τεχνικός σύμβουλος, χωρίς άλλες διαδικασίες, υποστηρίζει το δήμο μέχρι και την ολοκλήρωση της Β φάσης, ανεξαρτήτως θεσμικού πλαισίου που θα επιλεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών του ν.3389/2005.

Β) Ποιό είναι το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ.;

Η επιλογή Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. ακολουθεί την εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα,

1. Το Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006)
2. Επικουρικά το Π.Δ. 60/2007 (Άρθρο 6, Παρ 2).  (ΦΕΚ Α' 64/16.3.2007)
3. Αναλογικά τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με το 2286/95 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του (ΦΕΚ Α' 19/1.2.1995)
4. To Π.Δ. 118/2007, ««Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων όπου ο ΕΚΠΟΤΑ δεν ορίζει
5. Το άρθρο 83 του  Ν 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247/27.11.1995)

Ως προς την επιλογή Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. με προϋπολογισμό άνω των 211.000 €  Φ.Π.Α., εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις:
του ΠΔ 60/2007 (προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004) (ΦΕΚ Α' 64/16.3.2007).

Γ) Εμπίπτει η επιλογή συμβούλου προσυμβατικής διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. στις διατάξεις του Ν. 3316/2005;

H επιλογή συμβούλου προσυμβατικής διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. των Ο.Τ.Α. αφορά στις υπηρεσίες παροχής συμβούλων επιχειρήσεων και συναφείς υπηρεσίες και δεν εμπίπτει στον Ν. 3316/2005.

Ποια είναι η σχέση της προκήρυξης με το ν.3389/2005;

Στόχος των έργων προσυμβατικής διαδικασίας που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Θησέας» είναι να προετοιμαστούν οι Ο.Τ.Α. και παράλληλα να ενεργοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες στη φιλοσοφία των έργων ΣΔΙΤ. Στην κατεύθυνση αυτή, στο βαθμό, αφενός που η αξιολόγηση της Α’ Φάσης καταδείξει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ότι η αγορά ανταποκρίνεται στο αντικείμενο της Σ.Δ.Ι.Τ. και, αφετέρου, εφόσον υπάρχουν τα εχέγγυα βιωσιμότητας, τότε μπορεί προτείνεται να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία του ν.3389/2005 για την υπαγωγή και χρηματοδότηση της προσυμβατικής διαδικασίας.

 Πως ολοκληρώνεται η Α φάση;

Η Α φάση ολοκληρώνεται με την θετική γνωμάτευση της Ομάδας Διοίκησης Έργου του ΥΠΕΣΔΔΑ και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, στην περίπτωση που το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΣ.

 Πως ξεκινά η Β φάση;

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης και την απόφαση του Δήμου για την συνέχιση του έργου στην Β Φάση που περιλαμβάνει την προκήρυξη του κυρίως έργου, οριστικοποιείται το θεσμικό πλαίσιο που προτάθηκε στην Α Φάση.

Εφόσον το επιλεγμένο θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό του νόμου 3389/2005 ακολουθεί, η αίτηση για υπαγωγή του έργου στη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ του ΥΠΟΙΟ (http://www.sdit.mnec.gr/el/ ), μέσω του ΥΠΕΣ και σε συνεργασία με την ομάδα στήριξης του ΥΠΕΣ.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα έργα των Δήμων την προσυμβατική διαδικασία των οποίων χρηματοδοτούν οι ίδιοι και επιθυμούν υπαγωγή στον ν.3389/2005
Το έργο μπορεί να συνεχιστεί στη Β φάση και με την επιλογή άλλου θεσμικού πλαισίου. Σχετικές πληροφορίες για το Θεσμικό πλαίσιο βρίσκονται στη περιοχή Υποστήριξη του site.  Ακολουθεί η διακήρυξη του έργου και εάν είναι επιτυχής, η σύμβαση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα (σχέδιο διακήρυξης και σχέδιο σύμβασης στην περιοχή Υποστήριξη).

   Ποια είναι τα χρηματικά όρια διενέργειας των διαγωνισμών και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο;

Τα χρηματικά όρια για την επιλογή της διαδικασίας διενέργειας των διαγωνισμών αναφέρονται:
στο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247/27.11.1995) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών το ύψος των οποίων, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερο των ορίων που ορίζει το Π.Δ. 60/2007.

Σημειώνεται ότι απαιτείται συχνή ενημέρωση επί των σχετικών νομοθετημάτων και εγκυκλίων λόγω πιθανών τροποποιήσεων.

 Πως ολοκληρώνεται η Β φάση;

Η Β φάση ολοκληρώνεται με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα.

Στην περίπτωση που η διαδικασία της δημοπράτησης, μετά από επαναληπτικές διαδικασίες, είναι άγονος, η Β φάση ολοκληρώνεται, στην περίπτωση χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ, με την αποπληρωμή μόνο του 65% του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης της Β φάσης.

 Τι είναι τα ανταποδοτικά ή μη ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ;

Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ είναι τα έργα ή οι υπηρεσίες στις οποίες πέρα από τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή τους, οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν και την εκμετάλλευσή τους. Από την εκμετάλλευση αυτή, μέσω της είσπραξης αντιτίμου από τους πολίτες για τη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας, οι ιδιωτικοί φορείς αποπληρώνουν την αρχική χρηματοδότηση και προσδοκούν στην εξασφάλιση εύλογου κέρδους. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν, πέρα από τους κινδύνους της χρηματοδότησης και της κατασκευής, και τον κίνδυνο της ζήτησης, το εάν δηλαδή οι πολίτες θα κάνουν την προβλεπόμενη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας, ώστε κατ’ επέκταση οι ιδιώτες να μπορέσουν να εισπράξουν τα προσδοκώμενα από την σύμπραξη έσοδα.

Ως μη ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ νοούνται εκείνα τα έργα ή οι υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. Πρόκειται ουσιαστικά για κοινωνικού χαρακτήρα υποδομές ή υπηρεσίες, τις οποίες λειτουργεί το κράτος και απολαμβάνουν δωρεάν οι πολίτες. Σε τέτοια έργα, όπως για παράδειγμα τα σχολεία, οι ιδιώτες που αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους αποπληρώνονται απ’ ευθείας από το κράτος, ενώ αναλαμβάνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την κατασκευή, όχι όμως και τον κίνδυνο της ζήτησης. Άντ’ αυτού αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της διαθεσιμότητας, δηλαδή τη διαχείριση και συντήρηση της υποδομής ή της υπηρεσίας, ώστε να την καθιστούν διαθέσιμη, να διατηρούν δηλαδή τη λειτουργικότητά της σε σαφώς καθορισμένα από το δημόσιο επίπεδα ποιότητας για όσο χρόνο ορίζει η σύμβαση σύμπραξης.

Τα έργα των Δήμων ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από μικτό χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό αξιοποιούνται και διαφορετικά θεσμικά πλαίσια εφαρμογής της συνεργασίας με τους ιδιώτες επενδυτές.

 Από πού μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς υλοποίησης έργων μπορούν να αναζητηθούν:

1. ΥΠΟΙΟ http://www.sdit.mnec.gr/el/sectors/,
2. για τη σχετική νομοθεσία http://www.sdit.mnec.gr/el/infopoint/law/ ή στο http://www.sdit.mnec.gr/el/infopoint/faqs/
3. Τηλεφωνικώς, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 3744513 του ΥΠΕΣ με την Ομάδα Στήριξης που έχει συσταθεί στο ΥΠΕΣ και στο email sdit.tap.apdo@ypes.gr

Σημειώνεται πώς η ομάδα στήριξης για τα έργα ΣΔΙΤ που λειτουργεί στο ΥΠΕΣ, μπορεί να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες στους ΟΤΑ, είτε ο Δήμος έχει λάβει ενίσχυση από το ΥΠΕΣ είτε χρηματοδοτεί το έργο από ιδίους πόρους

 

 

 

 

 

Υπουργείο Εσωτερικών