Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Εθνικά κείμενα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγοί Έργων ΟΤΑ
  Στερεά Απόβλητα
  Αποχέτευση
  Ενέργεια
  Πολιτισμός - Αθλητισμός
  Ύδρευση
Άλλες Πηγές

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./e-Βιβλιοθήκη/Οδηγοί Έργων ΟΤΑ/Πολιτισμός - Αθλητισμός
Όδηγός Έργων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Το εγχειρίδιο αυτό στοχεύει στην παροχή ενός πλαισίου οδηγιών και εργαλείων προς τους ΟΤΑ και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και επιλογή σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στον τομέα κατασκευής έργων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Δήμων.

Ο οδηγός απευθύνεται τόσο σε μη ειδικούς, σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο όσο και στους εξειδικευμένους συνεργάτες των, με σκοπό την δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου υλοποίησης, επικοινωνίας και υποστήριξης της απόφασης σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ενός έργου με την μορφή της συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον ν.3389/2005. Βασική επιδίωξη είναι η κατάλληλη προετοιμασία για την ολοκλήρωση της προσυμβατικής διαδικασίας και την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στον παρόντα οδηγό δεν επιχειρείται ανάλυση και σύγκριση των τεχνικών λύσεων των έργων αυτών, αλλά προσέγγιση της πορείας υλοποίησης της προσυμβατικής διαδικασίας και της προέλκυσης επενδυτών, με βασική παράμετρο τα τεχνικά δεδομένα.

Για το λόγο αυτό ο Οδηγός διαιρείται σε δύο βασικά κείμενα.

  1. Τον κυρίως οδηγό που καθοδηγεί την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ, μέχρι του σταδίου προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου, από την πλευρά του επιχειρησιακού σχεδιασμού και

  2. Τα παραρτήματα στα οποία δίνονται συνοπτικές ενημερωτικές πληροφορίες για τη νομοθεσία, και τις βιβλιογραφικές πηγές για την άντληση περαιτέρω πληροφοριών.

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και συμπληρώνεται από τις οδηγίες και εκδόσεις της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του ΥΠΟΙΟ.

Η ανάγκη του προέκυψε, από την μεγάλη ανταπόκριση των Δήμων για τον σχεδιασμό έργων ΣΔΙΤ, μετά από την πρόσκληση και χρηματοδότηση του ΥΠΕΣΔΔΑ για σχετικά έργα και ενέργειες και επιδιώκει την σωστή προετοιμασία των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών για βιώσιμα έργα αυτής της μορφής χρηματοδότησης.

 

Δείτε το εγχειρίδιο

Υπουργείο Εσωτερικών