Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Δράσεις ΣΔΙΤ
Πλαίσιο ΣΔΙΤ

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./ΣΔΙΤ/Πλαίσιο ΣΔΙΤ
Πλαίσιο ΣΔΙΤ, με αναφορά και στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

 

Πλαίσιο ΣΔΙΤ

 

Υπουργείο Εσωτερικών - ΘΗΣΕΑΣ

Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα είναι η συνεργασία των δημόσιων φορέων με τους ιδιωτικούς, με στόχο την υλοποίηση ενός έργου. Οι συνεργασίες αυτές αποσκοπούν στον σχεδιασμό: της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της διαχείρισης, της λειτουργίας, της ανακαίνισης ή συντήρησης έργων και υποδομών, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών σε διαφόρους τομείς της οικονομίας. Οι βασικοί Τομείς υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ βρίσκονται στη περιοχή Ενημέρωση του site. Επίσης στο site είναι αναρτημένοι και πρότυποι ΟΔΗΓΟΙ ενημέρωσης για ορισμένες κατηγορίες έργων, στους οποίους μπορούν να  αποσαφηνιστούν αρκετά σημεία της προσυμβατικής διαδικασίας και της ωριμότητας της πρότασης.

Η συνεργασία των δημόσιων φορέων με τους ιδιωτικούς, με στόχο την υλοποίηση ενός έργου, μπορεί να γίνει, ανάλογα με τη φύση του έργου, μέσω των πλαισίων που θέτουν τα :

1. Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 59: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ ''περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών'', όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ Α 63)

2. Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 60: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ''περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών'' όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64)

3. ΝΟΜΟΣ 3468/2006 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/27.06.2006)

4. ΝΟΜΟΣ 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (ο οποίος αντικατέστησε τον ν. 1418/1984)

 

Συστήνεται,

οι νόμοι, τα Προεδρικά διατάγματα και οι σχετικές αναφορές να "κατεβαίνουν" από μια ενημερωμένη βάση νομικών δεδομένων για τυχόν τροποποιήσεις.

 

Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την ψήφιση του Νόμου 3389/2005. Η σύσταση της ΕΓΣΔΙΤ ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχων μονάδων που λειτουργούν σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και εφαρμογή του θεσμού των Συμπράξεων. Σκοπός της ΕΓΣΔΙΤ είναι η επικουρία της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ και των Δημοσίων Φορέων, ενώ το έργο της συνιστάται σε

1.      εντοπισμό των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεσθούν ή να παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3389/2005,

2.      αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλουν οι Δημόσιοι Φορείς και προώθησή τους προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ,

3.      εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων με τη διάχυση τεχνογνωσίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, 

4.      διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημοσίων Φορέων στο πλαίσιο των Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπονται στο Ν. 3389/2005 για την επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων,

5.      παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης.

Υποστήριξη

 Το υπουργείο παρέχει διαρκή υποστήριξη και πληροφόρηση για την υλοποίηση της προσυμβατικής διαδικασίας, τόσο στους Δήμους και τους συνεργάτες τους, όσο και στην αγορά και τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα.

Η υποστήριξη παρέχεται από την Ομάδα ΣΔΙΤ που λειτουργεί στην Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ, Σταδίου 27, γραφείο 505, τηλ. 2103744513, email: sdit.tap.apdo@ypes.gr

 

 

Υπουργείο Εσωτερικών