Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Νομοθεσία συμβούλου
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασία ένταξης
Σχέδιο προκήρυξης
Σχέδιο περ. διακήρυξης
Σχέδιο σύμβασης
Οδηγοί υλοποίησης
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις Δήμου
Συχνές ερωτήσεις

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Υποστήριξη/Νομοθεσία συμβούλου
Νομοθεσία συμβούλου προσυμβατικής ΣΔΙΤ
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων
   
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232/22.9.2005)
  Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
   
 • NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006)
  Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
   
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60/200 (ΦΕΚ Α' 64/16.3.2007)
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
   

Υπουργείο Εσωτερικών