Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Νομοθεσία συμβούλου
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασία ένταξης
Σχέδιο προκήρυξης
Σχέδιο περ. διακήρυξης
Σχέδιο σύμβασης
Οδηγοί υλοποίησης
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις Δήμου
Συχνές ερωτήσεις

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Υποστήριξη/Θεσμικό πλαίσιο
Θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων.
   
 • ΝΟΜΟΣ 3669/2008 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (ο οποίος αντικατέστησε τον ν. 1418/1984)

 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232/22.9.2005)
  Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
   
 • NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006)
  Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
   
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 59/ 2007 (ΦΕΚ Α' 63 / 16.03.2007)
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64/16.3.2007)
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/ 30.03.1981)
  Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007)
  Προεδρικό Διάταγμα 118/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ), βάσει του οποίου προβλέπονται ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού κόστους, τη διεύρυνση της συμμετοχής και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, ορίζεται ο τρόπος σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων των διακηρύξεων, καθώς και της αξιολόγησης των προσφορών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αντικειμενική διαγωνιστική διαδικασία και καθιερώνεται διαφορετικό σύστημα (σε σχέση με εκείνο του Π.Δ/τος 394/96) υποβολής δικαιολογητικών


 
Συστήνεται,

οι νόμοι, τα Προεδρικά διατάγματα και οι σχετικές αναφορές να "κατεβαίνουν" από μια ενημερωμένη βάση νομικών δεδομένων για τυχόν τροποποιήσεις.

Υπουργείο Εσωτερικών