Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Νομοθεσία συμβούλου
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασία ένταξης
Σχέδιο προκήρυξης
Σχέδιο περ. διακήρυξης
Σχέδιο σύμβασης
Οδηγοί υλοποίησης
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις Δήμου
Συχνές ερωτήσεις

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Υποστήριξη/Διαδικασία ένταξης
Διαδικασία ένταξης

 

Αίτηση προς το ΥΠΕΣΔΔΑ

Για την υπαγωγή και χρηματοδότηση του δήμου για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εκπονήσει τις σχετικές με το έργο μελέτες και που είναι δυνατό να τον υποστηρίξει και στην διαδικασία προκήρυξης του κυρίως έργου και μέχρι την υπογραφή σύμβασης με τον ιδιώτη επενδυτή, ο Δήμος θα πρέπει να συμπληρώσει το ακόλουθο Ερωτηματολόγιο (το ίδιο σε μορφή PDF ).

Το Ερωτηματολόγιο αυτό αποσκοπεί στην υποβοήθηση της αξιολόγησης των έργων ή ενεργειών των ΟΤΑ που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ, ώστε το ΥΠΕΣΔΔΑ να υποστηρίξει την προσυμβατική διαδικασία αυτών που θα επιλεγούν από το Πρόγραμμα "Θησέας".

Μετά την αξιολόγηση και έγκριση του ερωτηματολογίου ο Δήμος χρηματοδοτείται για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου. Η χρηματοδότηση κατανέμεται σε Α και Β φάση. Ο τεχνικός σύμβουλος προσλαμβάνεται μετά από προκήρυξη. Σχέδιο Προκήρυξης είναι αναρτημένο στη περιοχή Υποστήριξη του site.  Η επιλογή Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας έργων Σ.Δ.Ι.Τ. ακολουθεί την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

1. Το Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006)
2. Επικουρικά το Π.Δ. 60/2007 (Άρθρο 6, Παρ 2).  (ΦΕΚ Α' 64/16.3.2007)
3. Αναλογικά τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με το 2286/95 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του (ΦΕΚ Α' 19/1.2.1995)
4. To Π.Δ. 118/2007, ««Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων όπου ο ΕΚΠΟΤΑ δεν ορίζει
5. Το άρθρο 83 του  Ν 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247/27.11.1995)

Λεπτομέρειες  της ακολουθούμενης διαδικασίας και άλλες πληροφορίες (π.χ. τι περιλαμβάνει μια μελέτη, ποιες είναι οι φάσεις του έργου κλπ) μπορεί να αναζητηθούν στην περιοχή Συχνές ερωτήσεις της ιστοσελίδας. 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης και την απόφαση του Δήμου για την συνέχιση του έργου στην Β Φάση που περιλαμβάνει την προκήρυξη του κυρίως έργου, οριστικοποιείται το θεσμικό πλαίσιο που προτάθηκε ή διερευνήθηκε στην Α Φάση.

Εφόσον το επιλεγμένο θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό του νόμου 3389/2005 ακολουθεί, η αίτηση για υπαγωγή του έργου στη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ του ΥΠΟΙΟ

Αίτηση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

Οι Δημόσιοι Φορείς, που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το Ν. 3389/2005, πρέπει να υποβάλλουν σχετική πρόταση προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα υλοποίησής της. Η πρόταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

i) Αναλυτική περιγραφή του έργου που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμπραξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
ii) Ενδεικτικό προϋπολογισμό
iii) Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
iv) Προτεινόμενη μορφή σύμπραξης (είσπραξη τελών από χρήστες ή Δημόσιο, χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου κλπ)
v)Έλεγχο οικονομικής αποδοτικότητας (value for money) που θα αιτιολογεί την επιλογή της σύμπραξης σε σχέση με την υλοποίηση του έργου με δημόσια χρηματοδότηση.
vi)Άλλα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση του έργου, όπως, νομικά, περιβαλλοντικά κλπ.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα του έργου και της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τη συνολική διάρκεια ζωής του. Για αυτό απαιτείται λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανταποδοτικών έργων, όπου πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι κίνδυνοι ζήτησης και προβλεπόμενων εσόδων.
Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ μελετά την πρόταση του Δημόσιου Φορέα και αξιολογεί κατά πόσο αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ως Σύμπραξη και να υπαχθεί στις διατάξεις Ν. 3389/2005. Σε περίπτωση που η πρόταση αξιολογείται θετικά, είτε όπως αρχικά είχε κατατεθεί είτε όπως τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν αναγκαίων τροποποιήσεων, η Ειδική Γραμματεία την περιλαμβάνει στον «Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων», γνωστοποιεί την απόφασή της στο Δημόσιο Φορέα και τον καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών να καταθέσει στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ «Αίτηση Υπαγωγής» της συγκεκριμένης Σύμπραξης στο Ν. 3389/2005.

Έντυπο Υποβολής Πρότασης προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ 

Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ

Εφόσον ο Δημόσιος Φορέας υποβάλλει «Αίτηση Υπαγωγής», ο πρόεδρος της ΔΕΣΔΙΤ, δηλαδή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, συμπεριλαμβάνει τη συζήτηση της αίτησης αυτής στην ημερήσια διάταξη της επομένης συνεδρίασης της ΔΕΣΔΙΤ και προσκαλεί τα τακτικά μέλη αυτής και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος συμμετέχει ως έκτακτο μέλος.
Κατά τη συνεδρίαση της ΔΕΣΔΙΤ, παρουσιάζεται Συνοπτική Αιτιολογική Έκθεση που έχει συντάξει η ΕΓΣΔΙΤ ως εισήγηση προς τη ΔΕΣΔΙΤ και η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη Σύμπραξη. Στη συνέχεια, η ΔΕΣΔΙΤ εκδίδει απόφαση («Απόφαση Υπαγωγής») με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την «Αίτηση Υπαγωγής».
Μετά την έκδοση της «Απόφασης Υπαγωγής», η ΕΓΣΔΙΤ αναλαμβάνει το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης που ορίζονται στο Ν. 3389/2005, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συμμετάσχει στη Σύμπραξη.

Διαδικασία Ανάθεσης

Γενικές αρχές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας (ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας, προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, κλπ) εφαρμόζονται στις διαδικασίες ανάθεσης και στις σχέσεις του Δημόσιου Φορέα που ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή με τους Υποψηφίους. Η ανάθεση γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία. Υπό ορισμένους όρους, που προβλέπονται στον νόμο, μπορεί να εφαρμοστεί και η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου ή η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Βασικό κριτήριο είτε στην ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είτε η χαμηλότερη τιμή. Τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες των Υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης ορίζονται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Η παραπάνω διαδικασία σε μορφή διαγράμματος ροής

 

 

Υπουργείο Εσωτερικών